Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1.

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

§ 2.
Tegninger og beskrivelser

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, billedmaterialer, prislister m.m. er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

§ 3.
Priser

Selskabet har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordre­bekræftelsens dato.
Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lock-out og andre forhold, som selskabet ikke selv er herre over.
Opgivne priser er ab selskabets adresse, og er eksklusive merværdiafgift og forsen­delsesemballage, og er baseret på de ved tilbudets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbudets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Ved ordrer under kr. 500,- eks. moms, kan beregnes administrationstillæg.

§ 4.
Levering

Levering sker ab selskabets adresse. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen.
Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom selskabet ikke har modtaget speciel instruks, er selskabet berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.
Selskabet er ikke ansvarlig for transportskader.
Forhandlere & grossister altid ab Gadstrup.

§ 5.
Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, trans­porthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da sælger har modtaget samtlige de for ordrens udfø­relse nøjagtige oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.
Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligeholdelsesbe­føjelser gældende mod sælger, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 7 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra købers side.
Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avan­cetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

§ 6.
Betaling

Selskabets normale betalingsbetingelser er som følger:
Betaling: 30 dage netto eller efter aftale.
Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 1,9% pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker.
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af punkt 9, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.
Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke retti­digt aftages af køber, kan selskabet efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

§ 7.
Ejendomsforbehold

Selskabet bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er lagt.

§ 8.
Mangler

A. Køb af nye komponenter.
I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er sælger ansvarlig for konstruk­tions-, fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos selskabet eller dettes folk.
Såfremt selskabet er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er selska­bet berettiget til, efter eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne kompo­nenter eller dele, som viser sig mangelfulde p.g.a. konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Køber afholder udgifter til afmontering, forsendelse, genmontering og opstart m.v.
Køber opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 8 søgnedage fra leveringen at regne meddele sælger dette. Efter udløbet af 8-dages fristen kan manglen ikke påberåbes.
Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avan­cetab, dagbøder eller andet indirekte tab.
Sælgers forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betje­ning i strid med sælgers instruktioner, ændringer foretages uden sælgers skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor sælgers kontrol.
Selskabet er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering.

B. Reparation/renovering af brugte komponenter.
Såfremt selskabet reparerer en kunden tilhørende brugt komponent, eller såfremt kunden køber en af selskabet repareret/renoveret brugt komponent, har kunden/køber samme mulighed for at gøre selskabet ansvarlig for mangler ved det solgte, som beskrevet ovenfor under punkt A, dog således at selskabets mangelansvar er begrænset til et tidsrum på 6 måneder fra levering.

§ 9.
Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet at lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.
For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmel­ser, gælder følgende begrænsninger.
Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.
Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i hen­hold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

§ 10.
Produktinformationer, rådgivningsansvar

Selskabet er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikatio­ner, der er oplyst i forbindelse med salget, jfr. afsnittet om fabrikationsfejl - ikke for om varen er egnet til købers brug.
Ansvar herudover påtager selskabet sig kun, hvis selskabet har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Selskabet har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.
Selskabet påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være ufor­svarlig set i relation til den viden, som selskabet besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Selskabets rådgivning ydes på basis af selskabets leverandørers opgivne data, og selskabet dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang selskabets leverandører yder selskabet erstatning herfor.
Konstateres der fejl i den af selskabet sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal køber uden unødigt ophold, straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette selskabet.
Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter selskabet alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af selskabets fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, køber burde have underrettet selskabet.
Ved rettidig reklamation yder selskabet køber ny, vederlagsfri rådgivning.
Selskabets ansvar for tab opstået som følge af fejlagtig rådgivning begrænses således:
Selskabet begrænser dettes anvar til de direkte tab, der måtte følge af selskabets fejlagtige rådgivning og højst til kr. 300.000,00.
Selskabet hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.
Selskabets ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til køber.

§ 11.

Retten i Roskilde er værneting.

 

Gadstrup januar 2013